x

Orderregistrering


hero-6

Högt ställda ambitioner för miljö och kvalitet är själva grundidén i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete


 • Elförbrukning
  Användning och inköp av el görs enbart av förnyelsebar energi.

 • Transportoptimering
  Lägre transportkostnader tack vare pallarnas låga vikt - 10 kg mindre än en EUR-pall. Optimerad returlogistik bidrar till effektiva och miljöanpassade transporter.

 • Kemikalieanvändning vid tvätt
  Minskar miljöpåverkan genom att använda kem som neutraliserar ph-värdet i tvättvattnet.

 • Vattenförbrukning
  Omhändertagande och återanvändning av uppvärmt tvättvatten används vid flera steg i tvättprocessen.

 • Reparation av trasiga produkter
  Skadade returenheter och returpallar lagas eller mals ner och blir nya lådor. Vilket leder till minskad avfallshantering i hela kedjan.

 • Minskat svinn genom hela kedjan
  Returlådan skyddar primärförpackningen från stötar och är stabil vid stapling och lastning. Returlådans utformning gör att antalet kassationer och mängden svinn minskas.

 • Återanvändning före återvinning
  Ersatt närmare en miljard engångsemballage.

Miljöarbete


Genom vårt branschgemensamma system för returlådor och returpallar minskar det totala transportbehovet och fler varor kommer fram hela och fräscha.

Det leder till en minskning av koldioxidutsläppen och till ett minskat svinn och kassationer. Dessutom är våra returlådor och returpallar anpassade för en automatiserad varuhantering, vilket resulterar i ökad effektivitet, bättre leveranskvalitet och lägre kostnader.

Miljöpolicy – Fastställd och beslutad av Svenska Retursystems ledning under 2015.

Svenska Retursystem AB effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen, genom att driva och utveckla retursystem. För oss är miljöarbetet en naturlig del i vår verksamhet, och vi jobbar aktivt med att förebygga föroreningar och att ständigt minska vår miljöpåverkan, för att tillgodose våra kunders behov av ett miljö- och kvalitetssäkrat retursystem.

Årligen sätts nya mål och handlingsplaner upp för att vi ska:

 • minska energianvändningen
 • minska kemikalieanvändningen
 • minska utsläppen från transportverksamheten och
 • minska miljöpåverkan från våra lådor och pallar

Vi ska följa lagar, förordningar och andra krav som vi berörs av i vår verksamhet, samt genom regelbundna interna revisioner följa upp dessa.

Vi ska kommunicera vårt miljöarbete både externt och internt. Våra medarbetare ska via utbildning och uppsatta miljörutiner, ha god kännedom om hur de i sina respektive roller ska agera för att minska företagets miljöpåverkan.

Vår miljöpolicy tillsammans med vår uppförandekod ligger till grund för det Hållbara Utvecklingsarbetet inom Svenska Retursystem AB.

 

Anna Elgh Verkställande Direktör

Kvalitetsarbete


Svenska Retursystem AB ska genom att agera med affärsmässighet skapa och vidmakthålla mycket goda relationer till kunder och andra intressenter samt därigenom bidra positivt till deras måluppfyllelser och ambitioner.

Detta gör vi genom att:

 • Leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar
 • Ge våra leverantörer rätt förutsättningar att tillgodose våra behov och förväntningar
 • Ha kompetenta och motiverade medarbetare som är införstådda med sin roll i den totala kvalitén
 • Kontinuerligt analysera nivån på levererade tjänster och produkter
 • Arbeta för att höja nivån på levererade tjänster och produkter samt vara lyhörda för marknadens önskemål
 • Ständigt utveckla och förbättra vår organisation, processer och kompetenser för att få en hög kostnadseffektivitet och nöjda kunder.