En hållbar framtid

Svenska Retursystems vision är en hållbar framtid och hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har ett långsiktigt och tydligt uppdrag. Vi ska se till att livsmedelsbranschens varuflöden hela tiden blir mer effektiva och hållbara. Vårt övergripande mål är att retursystemet ska bidra till att minska branschens miljöpåverkan av växthusgaser. 

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Svenska Retursystem AB:s årliga års- och hållbarhetsredovisning beskriver bolagets hållbarhetsarbete kalenderåret 2018. Rapporten behandlar alla frågor som har eller kan ha en väsentlig inverkan på vår förmåga att skapa värde över tiden. Rapporten har upprättats i enlighet med International Integrated Reporting Framework. Tidigare års hållbarhetsredovisningar hittar du här:  2017, 2016

Ladda ner PDF

Fossilfritt 2025

Med målet att ha fossilfria inrikes transporter senast 2025 har Svenska Retursystem antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning. ​Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Läs mer om Fossilfritt Sveriges transportutmaning

ISO14001:2015

Vi är certifierade enligt ISO14001:2015, en standard som ställer höga krav på att miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och att ledningen tar ett större ansvar i frågorna. 

Ladda ner vårt certifikat

Cirkulärt system

Returlådorna och returpallarna har en livslängd på 15 år. Den används i snitt över 100 gånger. När de till slut kasseras mals plasten från lådorna och halvpallarna ned och används vid tillverkningen av nya lådor och pallar. Kasserade helpallar återvinns till nya platsprodukter.

Bättre för arbetsmiljön

Returenheterna avger inte damm eller träflisor vilket ger en mer hälsosam arbetsmiljö för alla genom hela flödet. En returhelpall väger 10 kg mindre än en motsvarande träpall vilket gör den mer ergonomisk.  

Fossilfria transporter

För att minska miljöpåverkan från våra transporter har vi antagit utmaningen om att ha helt fossilfria inrikestransporter år 2025. Detta ska vi uppnå genom att flytta allt fler transporter till tåg, testa elektrifierade lastbilar, sträva efter så korta transportvägar som möjligt och ställa krav på våra transportörer att enbart tanka fossilfria bränslen.  

Minska mängden diskmedel

Vi strävar efter att minska användningen av diskmedel vid våra anläggningar. Vi tvättar returenheterna så effektivt som möjligt utifrån en optimal kombination av diskmedel, värme och vattentryck. Vi tillsätter också koldioxid som neutraliserar ph-värdet i tvättvattnet. 

Effektiv energianvändning

Vår största energiförbrukning går åt till uppvärmning av varmvatten vid våra tvättar. För att effektivisera använder vi redan uppvärmt vatten vid olika delar i processen. Vår stora logistikanläggning i Västerås är förberedd för att installera solceller på taket så att vi inom några år ska kunna producera egen solel.  

Minskat matsvinn

Den stabila konstruktionen i våra returlådor skyddar innehållet och minskar kross. Då lådorna släpper igenom luft minskar fukten och livsmedlen håller sig fräscha och får längre hållbarhet.