img
Bild på armar och händer från två personer vid dator som sitter vid ett skrivbord

Integritetsprinciper

Cookies på Svenska Retursystem

En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller liknande enhet när du besöker en webbplats. En cookie kan innehålla information om dina nätvanor eller se till att webbsidan visas på rätt sätt. Cookies är inte skadliga.

Vi använder enbart cookies för att förbättra användarupplevelsen och analysera vår webbplatstrafik. Vi samlar inte in personaliseringscookies eller marknadsföringscookies.


Integritetsprinciper för användare

Dessa integritetsprinciper innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi uppmanar dig därför som användare att läsa igenom våra integritetsprinciper noggrant för mer information.

Personuppgiftsansvarig

Svenska Retursystem är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Svenska Retursystems adress och kontaktuppgifter är: Svenska Retursystem AB, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Vår behandling av dina personuppgifter

Svenska Retursystem kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål och på basis av följande lagliga grunder:

 1. Ändamål:
  Fullgörande av affärsrelationen genom att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa produkter och tjänster samt möjliggöra support och kundservice till dig som användare.

  Laglig grund:
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Avtalet med dig som användare.

  Kategorier av personuppgifter:
  E-post-adress, namn, telefonnummer.

 2. Ändamål:
  Möjliggöra affärsuppföljning och affärs- och metodutveckling, i.e. bearbetning av nya kunder.

  Laglig grund:
  Behandlingen är nödvändig för att Företagets berättigade intresse av att marknadsföra sina produkter och tjänster till dig som användare ska tillgodoses, en så kallad Intresseavvägning.

  Kategorier av personuppgifter:
  E-post-adress, namn, telefonnummer.

Överföring av personuppgifter till tredje land

I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredje land). Vi göra bara sådana överföringar om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och att skyddsåtgärder t.ex. standardavtalsklausuler finns på plats för att försäkra lagenlig behandling av personuppgifter.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns behov av att bevara uppgifterna för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enhetlighet med dessa integritetsprinciper.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Svenska Retursystem kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. företag som tillhandahåller service- och supporttjänster, för att användas av mottagaren i syfte att uppfylla de ändamål med behandlingen av dina personuppgifter som anges i punkten ” Vår behandling av dina personuppgifter” ovan.

Dina rättigheter

 • Svenska Retursystem ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 • Svenska Retursystem kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 • Du har rätt att av Svenska Retursystem begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Företaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt ”Dina rättigheter”.

 • Du har rätt till dataportalitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Om du inte vill att Svenska Retursystem behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Svenska Retursystem. När Svenska Retursystem har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

 • Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftlig undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Svenska Retursystem om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt ”Dina rättigheter”.

 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående Svenska Retursystem behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Automatiserat beslutsfattande/profilering

Svenska Retursystem behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Svenska Retursystem har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Svenska Retursystem om du har frågor om dessa integritetsprinciper, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Svenska Retursystems kontaktinformation hittar du under punkten ” Personuppgiftsansvarig” ovan.

Uppdatering av denna Integritetsprincip

Svenska Retursystem har rätt att när som helst ändra dessa integritetsprinciper. Företaget kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetsprinciperna. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtal med Svenska Retursystem innan de ändrade integritetsprinciperna träder ikraft.